Vlčice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Nařízení č. 1/2013 , kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje

 

OBEC VLČICE

 Nařízení č. 1/2013 ,  kterým se stanovuje zákaz podomního prodeje

Zastupitelstvo Obce Vlčice se na svém zasedání dne  30.9.2013, usneslo  vydat na základě zmocnění dle § 18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1

Základní pojmy

Podomní prodej – nabídka, prodej zboží a poskytování služeb, kdy je bez předchozí objednávky nabízeno, prodáváno zboží a poskytovány služby osobami uživatelům v objektech určených k bydlení.

Čl. 2

Podomní prodej

Podomní prodej je na území obce Vlčice zakázán.

Čl. 3

Kontrola

Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obecní úřad Vlčice prostřednictvím pověřených zaměstnanců.

Čl. 4

Sankce

(1)           Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu[1] uložena pokuta až do výše 200.000 Kč.

 (2)           Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu[2] uložena pokuta do výše 30.000 Kč.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem  16.10.2013

                    

 

                  Jan Horký v.r.                                                                Eva Havrdová v.r.

                  místostarosta                                                                       starostka

 

 

 

 

[1] § 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

[2] § 46 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisůzákaz podomního prodeje

Datum sejmutí: 6. 1. 2020 Zodpovídá: Správce Webu