Vlčice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Aktuality - Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“)

Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám - majitelům rodinných domů.

Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“)

z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020


Jedná se o finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva poskytována fyzickým osobám  - majitelům rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za:

·         kotel na pevná paliva,

·         tepelné čerpadlo,

·         plynový kondenzační kotel.

 

Dále je možné v rámci výše uvedených opatření provést:

 

·         instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV

(pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).

 

·         „mikro“ energetická opatření ke snížení energetické náročnosti objektu

(zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukcí – např. severní fasáda apod., oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního - např. zádveří, dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla)

Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.

 

Předpokládaná výše podpory

Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnutých finančních prostředků z OP ŽP bude činit:

  • 70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze uhlí
  • 75 % v případě plynového kondenzačního kotle a kombinovaného kotle
    (uhlí + biomasa),
  • 80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle pouze na biomasu

 

Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována v obci, která byla Střednědobou strategií ochrany ovzduší označena jako prioritní území.

V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká těchto obcí:

Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Metují, Nový Bydžov.

 

Způsobilé výdaje 

Za způsobilé výdaje projektu budou považovány náklady na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:

·         stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,

·         stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem (v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění),

·         náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení do trvalého provozu),

·         náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je jím prokazováno plnění klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,

·         stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění.

Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).

Bližší informace o dotaci lze získat na adrese  http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz „Kotlíkové dotace“.

Datum vložení: 13. 10. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 13. 10. 2015 0:00
Autor: